Algemene voorwaarden


Gegevens Eva Commeren

Website: https://www.evacommeren.nl

Telefoon: +31623599682

KvK: 75485273

BTW: NL002253072B81

 

1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, overeenkomsten en werkzaamheden door of namens Eva Commeren, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van jou als klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Offertes en prijzen

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Genoemde prijzen in offertes aan particuliere klanten zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

2.3 Genoemde prijzen in offertes aan professionele klanten zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

2.4 Wanneer jij schriftelijk aangeeft definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt de offerte een overeenkomst. De betreffende datum en afgesproken uren worden daarmee definitief.

2.5 De offerte blijft 30 dagen geldig.

2.6 Alle prijzen die worden gehanteerd voor diensten, die op de website of anderszins bekend zijn gemaakt, kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

2.7 Bij een lopende overeenkomst, zal een eventuele prijsverhoging tijdig worden gecommuniceerd. 

2.8 Als klant heb je het recht om de overeenkomst op te zeggen, mocht je niet akkoord gaan met de prijsverhoging.


3. Betalingen en betalingstermijn

3.1 Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden op de overeengekomen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Bij inschrijving voor meerdaagse training en coaching, zoals bij het 12 weken programma en jaarcoaching, dient voor aanvang van de betreffende training of coaching het volledige bedrag op rekening van Eva Commeren te zijn bijgeschreven.


4. Annuleringskosten

4.1 Annulering van een privé-afspraak dient uiterlijk 24 uur voor aanvang gedaan te worden. In geval van annulering binnen 24 uur voor de afspraak, heeft Eva Commeren – in verband met het vrijhouden van het afgesproken tijdstip – het recht de volledige prijs te rekenen.

4.2 Bij annulering van inschrijving voor een workshop gelden de volgende annuleringskosten:

-  Tot 14 dagen van tevoren: geen annuleringskosten;

-  Tot 7 dagen van tevoren: 25% van de overeengekomen prijs;

-  Tot 2 dagen van tevoren: 50% van de overeengekomen prijs;

-  Binnen 24 uur van tevoren: 100% van de overeengekomen prijs.

4.3 Bij annulering van inschrijving voor een training/programma gelden de volgende annuleringskosten:

-  Tot 56 dagen van tevoren: geen annuleringskosten;

-  Tot 28 dagen van tevoren: 50% van de overeengekomen prijs;

-  28 tot 0 dagen van tevoren: 100% van de overeengekomen prijs;

4.3.1 Wanneer de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet (meer) kan deelnemen aan de training of het programma, dan wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald.

4.4 Bij het verzetten van een overeengekomen afspraak naar een ander tijdstip geldt altijd dat Eva Commeren het recht heeft extra (redelijke) kosten in rekening te brengen.


5. Annulering door Eva Commeren

5.1 Bij overmacht kan Eva Commeren de datum, aanvangstijd en/of plaats van een sessie/workshop/training/programma wijzigen of deze annuleren. Er wordt altijd in overleg naar een nieuwe, passende datum gezocht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, diefstal, brand, belemmeringen door derden, ziekte, verkeersbelemmeringen, verkeersongeval, stakingen.


6. Eigendom werk

6.1 Eva Commeren blijft eigenaar van al de door haar gemaakte bestanden, producten en diensten en het is niet toegestaan deze te verspreiden, verkopen en/of gebruiken voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van Eva Commeren.


7. Aansprakelijkheid

7.1 Eva Commeren is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

7.2 Eva Commeren is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade de je lijdt indien die schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid.

7.3 Eva Commeren is niet aansprakelijk voor indirecte schade die jij lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingsessie, workshop of programma. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

7.4 Elke aansprakelijkheid van Eva Commeren voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

7.5 Indien Eva Commeren aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.


8. Herroepingsrecht

8.1 Als klant kan je een dienstovereenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van reden, ontbinden. Eva Commeren mag jou vragen naar de reden van herroeping, maar jou niet tot de opgaven van jouw reden(en) verplichten. Het ontbinden binnen 14 dagen is mogelijk op voorwaarde dat:

-  je als klant niet hebt afgezien van je herroepingsrecht.

-  het geen dienst betreft, die met instemming van jou als klant, volledig wordt uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd. 

8.2. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


9. Trainingen en programma's

9.1 Jouw aanmelding is bevestigd wanneer:

- Het betreffende inschrijfformulier is ingevuld.

- Het volledige bedrag voor de training of het programma is bijgeschreven op rekening van Eva Commeren.

-Je een schriftelijke bevestiging (per mail) hebt ontvangen van Eva Commeren.

9.2 Annulering door Eva Commeren. 

9.2.1 Annulering door onvoldoende deelnemers.
Eva Commeren kan datum, aanvangstijd en/of plaats van een training/programma wijzigen of de training/ het programma annuleren. Er wordt altijd in overleg naar een nieuwe, passende datum gezocht of er wordt een deel van de reeds betaalde prijs terugbetaald. Eva Commeren biedt geen restituties of kortingen voor verlate aankomst, vroegtijdig vertrek, annulering van vluchten, vertragingen in reizen of ziekte. 

9.2.2. Annulering door overmacht.
Eva Commeren kan datum, aanvangstijd en/of plaats van een training/ programma wijzigen of de training/ het programma annuleren. Eva Commeren garandeert in geval van overmacht geen terugbetaling. Dit is afhankelijk van het ontvangen van restitutie van de locatie & partners waarmee wordt samengewerkt.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, diefstal, brand, belemmeringen door derden, ziekte, verkeersbelemmeringen, verkeersongeval, stakingen, politieke onrust.

9.3 Wijzigingen inhoud training/ programma.
Eva Commeren heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de inhoud van een training of programma. Denk hierbij aan workshops en onderdelen verzorgd door derden. Eva Commeren draagt in dat geval zorg voor professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanging. De deelnemers worden hier voor aanvang van de training of het programma schriftelijk (per mail) over ingelicht. 

9.4 Huisregels training/ programma.
- De locaties waar gebruik van wordt gemaakt zijn rookvrij.
- Drugsgebruik is tijdens een training of programma niet toegestaan.
- Eva Commeren is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat zij ook respectvol zijn naar elkaar, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, gender en ontwikkeling.
- Eva Commeren kiest haar locaties met zorg en biedt een veilige en leefbare omgeving.
- Deelnemers dienen locatie en haar omgeving ook met zorg te behandelen.
- Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
- Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Eva Commeren niet opvolgen, kunnen uit de training of het programma verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van betaling.

9.5 Het maken van video/ film of geluidsopname is gedurende training of programma uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook zal Eva Commeren te allen tijde schriftelijk toestemming vragen voor het maken en gebruiken van beeld- of geluidsmateriaal. 


10. Klachtplicht

10.1 Indien jij een klacht hebt naar aanleiding van een dienst van Eva Commeren, dien jij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht aan Eva Commeren kenbaar te maken. Eva Commeren probeert altijd samen tot een oplossing van de klacht te komen.